Tin tức cổ đông
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá và Dịch vụ Tài Chính Hà Nội thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp Laguna, tầng 3 Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội


1.     Thông báo mời họp

2.     Giấy đăng ký tham dự/ UQ tham dự đại hội

3.     Chương trình họp ĐHĐCĐ

4.     Quy chế làm việc của đại hội

5.     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

6.     Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS; thông qua số lượng TV HĐQT, BKS; đề cử và bầu thay thế TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

7.     Tờ trình thông qua dự toán thù lao năm 2016-2017 cho các TV HĐQT, BKS

8.     Tờ trình UQ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

9.  Dự thảo điều lệ sửa đổi