Các giấy phép văn bản quyết định
Quyết định về việc chuyển "Trung Tâm Tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản" thành "Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội"