Thẩm định giá Động sản (Tài sản)
Thẩm định giá Động sản (Tài sản)
Thẩm định giá Động Sản (Tài Sản)

-  Mục đích thẩm định giá trị máy móc thiết bị để phục vụ cho:
•  Phục vụ thuê tài chính.
•  Bảo hiểm.
•  Mua bán, tư vấn.
•  Cầm cố, thanh lý.
•  Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
•  Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
•  Đền bù giải toả.
-  Máy móc thiết bị thẩm định giá bao gồm :
•  Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
•  Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
•  Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.
- Thẩm định giá tài sản chưa qua sử dụng
• Hồ sơ thẩm định bao gồm:
• Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
• Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)
• Catalogue (nếu có)
- Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng
• Đối với tài sản là phương tiện vận tải:
Hồ sơ bao gồm:
Đăng ký xe
Giấy chứng nhận đăng kiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
Hợp đồng mua bán (nếu có)
Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn
Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT
• Đối với tài sản là dây chuyền máy móc thiết bị:
Hồ sơ bao gồm:
Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền