Các giấy phép văn bản quyết định
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc thành lập "trung tâm tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản" trực thuộc sở tài chính hà nội