Các văn bản đấu giá
Nghị định 17-CP về bán đấu giá tài sản