Các văn bản đấu giá
Quyết định 71-2014-UBND (quy chế đấu giá QSDĐ trên địa bàn Tp Hà Nội)