Các văn bản đấu giá
Quyết định 999 - UBCK - Quy chế đấu giá theo lô