Các văn bản đấu giá
Quyết định 65-2014-UBND Hà Nội (phí đấu giá)