Các văn bản đấu giá
Quyết định 895-2012 Quy chế mẫu đấu giá Cổ phần